Privacyverklaring (Nederlands)

Bram Stout Productions, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://bramstout.nl
business@bramstout.nl

Bram Stout is de Functionaris Gegevensbescherming van Bram Stout Productions. Hij is te bereiken via business@bramstout.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bram Stout Productions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Gegevens van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer of vergelijkbaar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via business@bramstout.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bram Stout Productions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Bram Stout Productions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bram Stout Productions verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
– Toestemming
– Overeenkomst
– Wettelijke verplichting

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bram Stout Productions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven (7) jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bram Stout Productions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bram Stout Productions gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bram Stout Productions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar business@bramstout.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Bram Stout Productions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bram Stout Productions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via business@bramstout.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 februari 2021. Bram Stout Productions kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Bram Stout Productions raadt jou daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat jij op de hoogte blijft van wijzigingen.

Privacy Policy (English)

Bram Stout Productions is responsible for the processing of personal information shown in this privacy policy.

Contact information:
https://bramstout.nl
business@bramstout.nl

Bram Stout is the data protection officer of Bram Stout Productions. He can be contacted at business@bramstout.nl

Personal information that we process

Bram Stout Productions processes your personal information because you make use of our services and/or because you share the information with us yourself. Below is an overview of the personal information that we process and collect:
– First and last name
– Address information
– E-mail address
– Information necessary for executing the agreement between you and Bram Stout Productions
– Other personal information that you actively share, for example in correspondence and over the phone.
– Bank account number or equivalent

Special and/or sensitive personal information that we process

Our website and/or service does not have the intention of collecting information about visitors that are younger than 16 years. Unless they have permission from their parents or legal guardians. We, however, cannot check whether a visitor is older than 16 years. We advise parents to be involved in the online activity of their children, to prevent that personal information about their children is collected without permission from their parents or legal guardians. If you are convinced that we collected personal information of a minor, without permission from a parent or legal guardian, then please contact us at business@bramstout.nl, so that we can delete this information.

With that purpose and on what basis do we process personal information

Bram Stout Productions processes your personal information for the following purposes:
– The handling of your payment
– To be able to call or e-mail you, in case this is necessary to be able to perform our services
– To deliver goods and services to you
– Bram Stout Productions also collects personal information if we are required to by law

Bram Stout Productions processes your personal information on the following bases:
– Permission
– Contractual agreement
– Legal requirement

How long we store personal information

Bram Stout Productions stores your personal information no longer than is strictly necessary to realise the purposes for which your personal information is collected. We follow a retention period of seven (7) years.

Sharing personal information with third parties

Bram Stout Productions only shares personal information with third parties when this is necessary for the execution of the agreement between you and Bram Stout Productions or when required by law.

Cookies, or similar techniques, that we use

Bram Stout Productions does not use cookies or similar techniques.

View, change or delete information

You have the right to view, change or delete your personal information. Next to that, you have the right to revoke your permission for the processing of your personal information or object to the processing of your personal information by Bram Stout Productions and you have the right to data portability. This means that you can submit a request with us, for us to send your personal information in a computer file to you or another organisation specified by you. You can send your request to view, correct, delete, data transmission of your personal information, or request to revoke your permission or object to the processing of your personal information, to business@bramstout.nl. To be sure that the request to view is done by you, we ask you to send a copy of identification with your request. In this copy of identification, black out the passport photograph, MRZ (machine readable zone), document number, passport number and personal number. This is to protect your privacy. We will answer as soon as possible, but within four weeks, to your request. Bram Stout Productions wants to point you to the possibility to file a complaint with the national regulator, the Autoriteit Persoonsgegevens. This can be done through the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we secure personal information

Bram Stout Productions takes the protection of your personal information seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, lose, unauthorised access, unwanted publication and unauthorised change. If you think that your personal information is not appropriately secured or there are clues of abuse, please contact us at business@bramstout.nl.

Changes to the privacy policy

This privacy policy was last changed on February 14th, 2021. Bram Stout Productions can change this privacy policy. New versions will always be published on the website. Bram Stout Productions therefore advices you to regularly check this policy, so that you will be up to date with the changes.

HomeMy WorkJobsWeb BooksContactNederlands